คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะการบิน

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

© 2560 by Eastern Asia University

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now